Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel Tramétex Lifttechniek van mening is dat deze informatie een juiste weergave is van de productspecificaties ten tijde van publicatie op de website, kan Tramétex Lifttechniek geen garantie geven dat de informatie actueel, juist, volkomen is en/of blijft. Tramétex Lifttechniek geeft evenmin een garantie voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website. Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden die in deze disclaimer staan.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Tramétex Lifttechniek sluit iedere vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelingen naar aanleiding van informatie op deze site uit. De informatie die op deze site ter beschikking komt en verwijzingen (links) die op deze site zijn aangebracht (en verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd), vallen buiten de verantwoordelijkheid Tramétex Lifttechniek.

Tramétex Lifttechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, materiële, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Tramétex Lifttechniek op de mogelijkheid van deze schade gewezen is), die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot: (1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Tramétex Lifttechniek of aan u wordt gezonden, (4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (5) misbruik van deze internetsite, (6) verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Intellectuele eigendomsrechten
Het is slechts voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik of voor het niet-commerciële gebruik van uw organisatie toegestaan informatie van en de inhoud van deze website te printen en/of te downloaden. Het is niet toegestaan het geheel of een deel van deze website of de inhoud daarvan te koop aan te bieden of via ongeacht welk medium te verkopen of te distribueren. Het is niet toegestaan een deel van de website beschikbaar te maken als deel van een andere website, hetzij door opname als hyperlink op internet hetzij anderszins, tenzij u daarvoor een schriftelijke toestemming heeft van Tramétex Lifttechniek.

Deze website mag niet worden gebruikt voor bij de wet verboden doeleinden en u stemt er in het bijzonder mee in dat u niets zult verzenden, gebruiken, kopiëren, posten of laten posten dat lasterlijk of obsceen is of dat grof of onfatsoenlijk is of in strijd met de privacy van enig individu. U stemt ermee in geen ongevraagd promotie- of reclamemateriaal, “spam” of soortgelijke materialen te verzenden, of volumineuze berichten te verzenden die de werking van deze website of de beschikbaarheid van deze website voor andere bezoekers kunnen belemmeren. In geval van beschadiging van de website en/of daarmee verbonden servers/netwerken/overige hardware of beschadiging en/of verlies van software en/of gegevens veroorzaakt door bezoekers van de website, behoudt Tramétex Lifttechniek zich het recht voor de aldus ontstane schade op de veroorzaker hiervan te verhalen.

De (inhoud van de) website en deze disclaimer worden beheerst door Nederlands recht. De bevoegde Nederlandse rechter zal bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele geschillen.

Tramétex Lifttechniek behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving deze website geheel of gedeeltelijk te vergroten, te wijzigen, te veranderen, op te schorten of definitief te staken dan wel u de toegang tot deze website te beperken of te weigeren. Uw gebruik van deze website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Indien u ons informatie over uzelf hebt verstrekt en een kopie van deze informatie wenst of indien u wilt dat wij de informatie corrigeren of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres. Indien er sprake mocht zijn van verwerking van persoonsgegevens, zal Tramétex Lifttechniek zich conformeren aan de relevante wetgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tramétex Lifttechniek accepteert geen aansprakelijkheid voor het verloren gaan of beschadigen van informatie veroorzaakt door ongeautoriseerde toegang van derden tot deze website.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Tramétex Lifttechniek en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Contact
Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u desondanks problemen ondervinden tijdens uw bezoek aan onze site, laat ons dat dan weten door het sturen van een e-mail naar info@trametex.nl. Wij stellen prijs op uw opmerkingen en suggesties.